View/Study

무인동력비행장치 4종(무인멀티콥터) 교육

GNUNIX 2021. 8. 21. 10:36

한국교통안전공단 배움터(https://edu.kotsa.or.kr/)

무인동력비행장치 4종(무인멀티콥터) 교육자료.

 

2021년 08월.

 

https://GNUNIX.synology.me:5001/sharing/tYAf76o0l

 

 

 

'View > Study' 카테고리의 다른 글

무인동력비행장치 4종(무인멀티콥터) 교육  (0) 2021.08.21